Ochrana osobných údajov a GDPR

Na aký účel spracúvate osobné údaje?

Iba za jediným účelom: aby sme Vás vedeli kontaktovať a dohodnúť sa o Vašich predstavách.

Koho osobné údaje na stránke spracúvame?

Zbierame iba údaje, ktoré sa rozhodne návštevník vyplniť.

Aké údaje o Vás zbierame?

Zaujímajú nás iba údaje nevyhnuté na to, aby sme Vás kontaktovali: meno, priezvisko, adresa, mesto, telefónne číslo a e-mail. Ostatné si dohodneme telefonicky alebo elektronickou komunikáciou.

Zbiera údaje o mne ešte nejaký subjekt?

Áno. Naša stránka trackuje návštevnosť cez Google Analytics, je postavená na WordPresse a môžete sa na ňu dostať napríklad cez Google alebo Facebook. Všetko tieto tretie strany o Vás zbierajú údaje pre svoje súkromné účely, čiže v prípade potreby ich treba kontaktovať.

Ako dlho uchovávate osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame presne rok.

Komu poskytujete osobné údaje?

Nikomu, ba ani len dodávateľom a spolupracovníkom.

Kto má prístup k osobným údajom?

Konateľ firmy a tímy, ktoré sa vyberú postaviť alebo opraviť Vaše konštrukcie.

Akými prostriedkami spracúvate osobné údaje?

Údaje, ktoré vyplníte v kontaktnom formulári, systém odošle osobám zodpovedným za komunikáciu so zákazníkom. Údaje následne uchovávajú v šifrovanom súbore, aby boli náležite chránené.

Čo mám urobiť, ak chcem zmeniť alebo odstrániť údaje, ktoré o mne máte?

Je to jednoduché. Stačí nás kontaktovať e-mailom: klimatizujem@klimatizujem.sk alebo telefonicky 0948 618 619, prípadne poštou na Račianska 1510/33, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto.

Ako sú zabezpečené prostriedky na spracúvanie osobných údajov?

Stránku chráni základný kameň bezpečnosti: SSL certifikát. Vo firme používame na komunikáciu iba aplikácie s end-to-end šifrovaním.

COOKIES

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je navštívenou webovou lokalitou uložený do vášho počítača. Pri každej ďalej návšteve rovnakej webovej lokality umožní použiť rovnaké predvoľby.

Súbory cookie obsahujú osobne identifikovateľné informácie, ako je vaše meno, e-mailová adresa, prípadne IP adresa – samozrejme, ak ste tieto informácie predtým webovej lokalite poskytli.

Dočasné súbory cookie alebo súbory cookie relácie sú vymazané po zatvorení okna webového prehľadávača.

Trvalé súbory cookie zostávajú uložené v počítači aj po zatvorení okna webového prehľadávača. Tieto súbory cookie potom môže čítať iba server, ktorý ich vytvoril.

V prípade akýchkoľvek problémov sa snažíme vyjsť zákazníkovi v ústrety. Záleží nám na tom, aby Vaše údaje a Vaše súkromie boli v bezpečí.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V súlade s Nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom o ochrane osobných údajov, potvrdzujem, že súhlasím s tým, aby spoločnosť Y UME, s. r. o., so sídlom Račianska 1510/33, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO 51194996, zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.123950/B (ďalej len „Y UME“) ako prevádzkovateľ spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, mesto, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia ( v prípade zmluvných vzťahov ) IČO a názov spoločnosti (ak sú relevantné), a to na účely zodpovedania môjho dopytu zaslaného spoločnosti Y UME, vypracovanie cenovej ponuky, vypracovanie zmluvy o dielo, marketingové aktivity spoločnosti a realizácia platobných stykov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 5 rokov pre potreby záruky a archivácie zákazky.

Súčasne beriem na vedomie, že:

  • prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Y UME;
  • účelom spracúvania osobných údajov je zodpovedanie môjho dopytu zaslaného spoločnosti Y UME, vypracovanie cenovej ponuky, vypracovanie zmluvy o dielo, marketingové aktivity spoločnosti a realizácia platobných stykov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas;
  • príjemcom osobných údajov budú nasledovné osoby: spoločnosť Y UME, so sídlom Račianska 1510/33, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO 51194996, zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.123950/B
  • osobné údaje budú uchovávané počas doby, na ktorú je udelený tento súhlas;
  • poskytnutie osobných údajov ako aj udelenie súhlasu je dobrovoľné a udelený súhlas môžem kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania sobných údajov, ku ktorému došlo pred jeho odvolaním;
  • mám voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;
  • ak sa domnievam, že som priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo zákonom o ochrane osobných údajov, mám právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Odvolať udelený súhlas a využiť práva uvedené vyššie alebo kontaktovať oprávnené osoby ohľadom spracúvania osobných údajov je možné prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti Y UME alebo zaslaním e-mailu na adresu klimatizujem@klimatizujem.sk